Twenty Five IPS officers of various cadres and batches have been empanelled to rank of DIG in Government of India. Empanelled IPS officers are: Nisar Ahmad (Jammu & Kashmir : 1999 ), Cheekatla Stalin Babu (Maharashtra : 2001), G. Sudheer Babu (Telangana : 2001), T.Prabhakar Rao (Telangana : 2001 ), Mrs. Anisha Hussain (Tamil Nadu : 2001), Prem Anand Sinha (Tamil Nadu : 2001 ), , Santosh Kumar (Tamil Nadu : 2002 ) and Mrs. Aparna Kumar (Uttar Pradesh : 2002), L.H Shanilana (AGMUT : 1998), Renchamo P. Kikon (Nagaland : 1998) , Pradip Ch. Saloi (Assam-Meghalaya : 1999 ), Ashkoor Ahmad Wani ( Jammu & Kashmir : 1999 ), P.V.S Ramakrishna (Andhra Pradesh : 2000 ), Ghulam Hassan Bhat (Jammu & Kashmir : 2000 ), N.Shvaparasad ( Karnataka : 2000 ), Arun Kumar Mittal (Punjab : 2000 ), Khatra Joy Reang (Tripura : 2000 ), Champak Bhattacharya (West Bengal : 2000 ), T.G.Krishna Bhatta (Karnataka : 2001), Rajesh Sharma (Tripura : 2001), Chiruvolu Srikanth (Andhra Pradesh : 2002 ), Uttam Chand (Jammu & Kashmir : 2002), Narasingha Bhol (Odisha : 2002 ), Mrs. Mrinalini Shrivastava (Sikkim : 2002), Rajesh Kumar (Telangana : 2002).

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *